Kort historik

I begynnelsen...

Historicus r.f. grundades den 16 oktober 1962. I och med grundandet av föreningen på Cafe Cinderella i Helsingfors formaliserades tidigare informella sammankomster mellan historiker i vardande. Föreningen registrerades i det finländska föreningsregistret två år senare, hösten 1964 och finns alltjämt med. Namnet fick föreningen dock "i brist på bättre"... Historicus var inte det första försöket att samla svenskspråkiga historiestuderande i en förening. Den första föregångaren, Svenska studenters historiska förening anno 1914 bytte så småningom namn och omvandlades till Historiska Föreningen. Ett andra försök till renodlad studentförening gjordes i och med bildandet av Historicum på 1930-talet, som dock tynade bort i början på 1950-talet. Efter pausen i officiell verksamhet för svenskspråkiga historiestuderande uppstod Historicus alltså år 1962, under en tid då många ämnesföreningar grundades vid universitetet. Verksamheten kom så småningom igång; de flesta av föreningens kvarlevande traditioner och finurligheter har sina rötter i det tidiga 1960-talet. Den tidigaste av dessa är vårlunchen, som tillkom av något av en slump i maj 1963. Även exkursionerna (den första gick till Sibbo) och årsfesten - alltid runt Idus Martiae, den första år 1967 - har gamla anor. Snart tillkom även julfesten och vårseminarierna, det första av vilka gick till Estland år 1969. I föreningens tidigaste barndom hyste Historicus inte endast svenskspråkiga historiker utan även dito konsthistoriker och arkeologer, men dessa föll bort relativt tidigt. Samarbetet med Historiska Föreningen och speciellt med de finskspråkiga historikerna i Kronos inleddes under 1960-talets andra hälft och sedan dess varit flitigt.

 

Vacuum, Exilen, Humanistklustret och Dystopin

Efter att ha valsat runt på olika håll runt om i studenthelsingfors fick Historicus år 1984 en egen vrå i Nya Studenthuset, på tredje våningen. Lokalen fick snart namnet Vacuum och har blivit något av en legend i Historicus' mytologi. Föreningen huserade i Vacuum ända tills man under stora protester och i och med en ny utrymmesfördelning inom HUS tvingades flytta år 2005. Nätansvarige 2013, Tomas Sjöblom, bjuder den första icke-nätansvariga historicusare eller alumn som läser detta och kontaktar honom på en öl (D. Fewster hittade detta 23.2.2014, endast ett drygt halvt år efter inläggandet). Först bar det av till en tillfällig existens i ett förrådslikt utrymme men till höstterminen 2005 fick föreningen en ordentlig lokal igen. Den nya lokalen, belägen intill Vacuum på andra sidan Alinasalen delades, precis som Vacuum, med andra föreningar och fick på grund av historien bakom flyttningen namnet Exilen.

Våren 2008 påbörjades en ny utrymmesfördelning som även denna gång ämnade flytta på ett högst ovilligt Historicus, denna gång till det s.k Humanistklustret som skulle bildas på Nya Studenthusets femte våning. Den 10 augusti 2009 gick så flytten två våningar upp av stapeln och efter en kort existents som Kersti/Kerstin döptes lokalen på månadsmötet i oktober internt till Dystopin, i inte helt tyst eller subtil protest mot det finska namnet Utopia. Till utseendet är Vacuum, Exilen och Dystopin i det närmaste identiska.

 

Avanti poppolo!

Av tradition och ohejdad vana har "Bandiera rossa" ("Röda fanan") sjungits flitigt av Historicus' medlemmar sedan 1968, oberoende av djupare ideologisk färg. Föreningen var aktiv i studentpolitiken under det stormiga året 1968 och deltog i protesterna mot studentkåren (HUS), inklusive ockupationen av Gamla Studenthuset den 25 november 1968. Föreningen hade en tydlig vänsterprägel under 1970-talet och var fortsatt studentpolitiskt aktiv; bland annat opponerade sig Historicus som så många andra studentföreningar mot Vietnamkriget. Speciellt stort inflytande har dock världspolitiken aldrig fått i Historicus.

 

Historicus deltog i studentkårsvalen under 1980-talet men ställde sig som en av få svenskspråkiga föreningar utanför den svenska valringen och annan svensk paraplyverksamhet. Istället sällade man sig till Kronos och ämnesföreningarna. Historicus är en grundande medlem av HYAL, ämnesföreningarnas takorganisation vid Helsingfors universitet. På 1990-talet engagerade sig Historicus aktivt i protesterna mot universitetets förvaltningsreform och deltog också nu i den påföljande ockupationen, denna gång av universitetets administrationsbyggnad våren 1990. Även ett internationellt engagemang fanns inom föreningen, som år 1990 blev medlem av International Students of History Association, ISHA. På senare tid har utrymmesfördelningen inom HUS för 2009-10 engagerat Historicus, ett engagemang som uppstått både på grund av föreningens tveksamma inställning till att ingå i det s.k Humanistklustret och på grund av det hot mot nationsutrymmena, speciellt de svenska under Kupolen i Nya Studenthuset som utrymmesfördelningen utgör. Under lokalfördelningsdebatten som rasade bland studentföreningarna och nationerna läsåret 2008-09 samarbetade Historicus med Kupol-nationerna och övervägde att utträda ur HYAL för att understryka sitt engagemang för de svenska föreningarna, men valde slutligen att stanna kvar trots avvikande åsikt i lokalfrågan.

 

Payrus, Kjaempetorskarne & Historiaden

En ny epok i föreningens historia inleddes i och med att den egna tidningen, Papyrus, startades och utkom med sitt första nummer år 1985. Aktiviteten hos de olika redaktionerna har varit varierande, men likaväl har målet fyra nummer/år mer eller mindre alltid uppnåtts och Papyrus står sig -1991 utsågs tidskriften till bästa föreningstidning inom HUS. Under 2000-talet har Papyrus publicerats på nätet vid sidan om den traditionella tryckta utgåvan på cirka 100 exemplar. För en tid på 1990-talet utökades föreningens publikationsverksamhet med kulturtidskriften Delices, som Historicus utgav i samarbete med de svenskspråkiga litteraturstuderandena i Lycksalighetens Ö och filosoferna i Dilemma. Även annan uppbygglig verksamhet kom igång under 1980-talet; Historicus idrottsaktiva organiserade sig under namnet Kjaempetorskerne och tvekampen med Åbohistorikerna i Kleio, Historiaden, utkämpades för första gången år 1986.

 

 

Källa: "Mellan knytnäven och väggen. Historicus 1962-1992." Nr 10 i Historicus r.f.:s skriftserie, Helsingfors 1992. 
+ skvaller, tyckande och vetande