Historicus r.f.

Verksamhetsplan för år 2019

Inledning

Historicus är ämnesföreningen för de svenskspråkiga historiestuderandena vid Helsingfors universitet. Föreningen är relativt liten men har trots sin ringa storlek ett betydande antal aktiva medlemmar, både äldre mer erfarna och yngre som är intresserade av att delta i verksamheten. Föreningen är således livskraftig och dess traditioner kommer att kunna leva vidare även i framtiden. Historicus erbjuder sina medlemmar många olika former av verksamhet. Målet är att under det kommande året behålla och föra vidare ämnesföreningens gamla och omtyckta traditioner men också erbjuda nya former av program och verksamhet. Mycket vikt sätts på att välkomna de nya studerandena redan i början av studieåret och se till att de redan under höstterminen ska komma med i föreningsverksamheten. Detta är viktigt för att de nya studerandena skall trivas med sina studier men även för att hitta framtidens ämnesföreningsaktiva. För övrigt har Historicus som mål för 2019 att se över föreningens stadgar och vid behov revidera dem. Dessa har senast reviderats år 2010.

 

Studieverksamhet

Tutorerna är de första som välkomnar de nya studerandena på hösten då det nya läseåret inleds. Detta sker genom ett antal olika informationstillfällen samt olika evenemang. Historicus kommer att fortsätta satsa på tutorverksamhet av minst lika hög kvalité som under de tidigare åren och se till att de svenskspråkiga historiestuderandena hittar sin egen ämnesförening. Under tidigare år har tutorerna bland annat ordnat rundvandringar på kampuset, biblioteksbesök, hjälp med kursväljandet, diverse kvällar för presentationslekar och övrigt umgänge så att de nya studerandena lär känna varandra. Detta strävar vi till även i år. På grund av att Historicus är en relativt liten ämnesförening tycker vi att det är väldigt viktigt att de nya studerandena lär känna även de äldre studerandena. Därför kommer Historicus styrelse och andra aktiva redan under de första dagarna att presentera sig för de nya studerandena

En av årets höjdpunkter och populäraste program har i många år varit gulissitsen, som ska ordnas traditionsenligt även i år. Där har de nya studerandena möjligheten att träffa äldre studeranden och ställa frågor till dem. På hösten kommer målsättningen för en hel del av Historicus program vara att få de nya medlemmarna att känna sig som en del av föreningen och gemenskapen samt att få dem aktivt med i verksamheten. Gulnäbbsevenemang kommer också att ordnas tillsammans med Historicus vänföreningar, främst med föreningen för de finskspråkiga historiestuderandena Kronos ry., tex. en gemensam gulissits och en gemensam gulisintagning. Historicus hoppas på att i år med ett allt mångsidigare gulnäbbsprogram rycka med sig en stor skara gulnäbbar även i år.

Historicus erbjuder också annan studierelaterad service. Föreningens studieansvarige deltar i möten och tillställningar både på fakultets- och universitetsnivå där studieärenden diskuteras och en del beslut även fattas. Föreningens medlemmar har således såväl tillgång till information om vad som händer inom föreningspolitiken och en möjlighet att påverka den via studieansvarige. Den studieansvariga fungerar även som föreningens representant vid såväl institutionen som i andra sammanhang där studiefrågor behandlas, och värnar där om föreningens medlemmars intressen. Detta sker delvis genom en dialog med läroämnets personal och delvis genom att studieansvarige representerar Historicus i Humanisticums utskott för studieärenden, som strävar till att bevaka intressen för alla studerande vid humanistiska fakulteten.

En av studieansvariges viktiga uppgifter är att värna om det svenska språket i Humanisticums studiepolitik. Förutom Humanisticum för den studieansvarige även dialog med HUS förenings- och tvåspråkighetsutskott. Årets mål är att den studieansvarige ska vara en person som såväl nya som äldre studeranden kan vända sig till gällande frågor och råd kring sina egna studier. Detta kan innebära allt från hjälp med kursval till praktiska råd gällande vetenskapligt skrivande och informationssökning.

 

Seminarier och exkursioner

I maj 2019 kommer föreningen att delta i läroämnets vårseminarium till Bulgarien. Läroämnets vårexkursion som ordnas vartannat år, har traditionsenligt varit ett ypperligt tillfälle för föreningsmedlemmarna förutom att knyta tätare band med varandra, även bekanta sig bättre med föreläsarna som ordnar resan. Under resan kommer föreningsmedlemmarna att få bekanta sig med områdets historia och kultur både genom att lyssna på föreläsarnas guidningar samt genom att hålla egna föredrag som på något sätt tangerar till området. I år kommer vi även insätta en arbetsgrupp som börjar planera föreningens eget vårseminarium följande vår. Målet med denna resa är att besöka en plats som man vanligtvis inte garanterat skulle komma på att besöka och bekanta oss med såväl den lokala kulturen som lokala historiestuderande.

I oktober har föreningen under de senaste åren åkt på en höstexkursion tillsammans med ämnesföreningen för Magisterprogrammet i Kultur och Kommunikation vid Helsingfors universitet Skald r.f. En sådan resa planeras även för detta år. På höstexkursionen brukar föreningen resa till något närbeläget resmål och bekanta sig närmare med områdets historia. Det är även traditionsenligt att de äldre studerandena håller korta föredrag på resan i anknytning till områdets historia.

 

Kultur och idrott

Historicus målsättning är att även år 2019 kunna erbjuda sina medlemmar olika former av kulturell verksamhet. Dessa arrangemang sköts i första hand av föreningens kulturansvarige. Beroende på kulturutbudet under det kommande året kan det i programmet ingå exempelvis teaterkvällar, besök på utställningar, litteratur- och musikkvällar, biobesök och konsertbesök. Kulturansvariga kommer i år att fortsätta sitt samarbete med andra funktionärer för att kunna organisera ännu mångsidigare evenemang. Målsättningen är att ordna i genomsnitt minst ett kulturevenemang per månad under terminerna.

Historicus kommer att fortsätta även sin idrottsverksamhet lika aktivt som förra året. Historicus kommer år 2019 att fortsätta erbjuda sina medlemmar egna idrottsevenemang. På agendan står bland annat arrangerandet av en öppen träningsgrupp där föreningsmedlemmarna kan samlas ihop och idrotta tillsammans. På hösten kommer Historicus att stå värd för den årliga Historiaden, en traditionsenlig lättsinnad tävling mellan Historicus och historikerföreningen vid Åbo Akademi Kleio r.f.. På sommaren kan föreningsmedlemmarna delta i Helsingfors Sommaridrotts Vänners verksamhet. Helsingfors Sommaridrotts Vänner erbjuder varierande idrott för finlandssvenska studerande i Helsingforstrakten.

 

Möten

Föreningsmöten, eller månadsmöten, hålls en gång i månaden under hela läsårets gång och är öppna för alla föreningsmedlemmar. Dessa är föreningens viktigaste möten, de fungerar som diskussionsforum, där aktuella ämnen diskuteras, och även som informationskanal där medlemmarna får höra om kommande program och aktuella ärenden i studielivet. På månadsmötet kan även program och tillställningar planeras. Därtill kan föreningsmedlemmar komma med egna förslag, idéer och önskemål gällande Historicus program. Förutom månadsmöten har Historicus också styrelsemöten två gånger om året. Föreningen ska fortsätta traditionen att ha ett styrelsemöte alldeles i början av kalenderåret och ett innan höstterminsstarten. För att underlätta ordnandet av olika evenemang eller seminarier kan även kommittéer tillsättas, som håller sina egna möten och rapporterar om hur arbetet fortskrider till styrelsen.

För tillfället har Historicus två aktiva kommittéer, årsfestgruppen, som planerar föreningens årsfest i mars 2019 och kommittén för revideringen av föreningens stadgar. Ett av målen för Historicus år 2019 är att se över och vid behov revidera föreningens stadgar. Dessa har senast reviderats år 2010. Den kommitté som tillsatts för detta ändamål har som mål att Historicus stadgar ska motsvara dess verksamhet, värna om föreningens traditioner och samtidigt ge möjlighet för framtida medlemmar att utveckla föreningens verksamhet enligt framtida behov.

 

Papyrus

Historicus tidning, Papyrus, utkommer i år med fyra nummer. Tidningen fungerar som en kontaktlänk mellan äldre och yngre medlemmar då den delvis rapporterar olika händelser i föreningens verksamhet så att alla kan följa med vad som pågår. Dessutom fungerar Papyrus som ett diskussionsfält medlemmarna emellan och som en möjlighet för föreningens medlemmar att få kortare texter tryckta och publicerade. Papyrus trycks i 70 exemplar. Till redaktionen hör år 2019 en chefredaktör och fem redaktörer, men alla föreningsmedlemmar är välkomna att bidra till tidskriften.

Även detta år är redaktionen välblandad av såväl äldre erfarnare redaktionsmedlemmar samt nya yngre förmågor. Publiceringen av texter i Papyrus är speciellt viktig för yngre studeranden då detta kan vara den första gången de får en text publicerad, så att den läses av ett större antal individer. Arbetet med tidningen är även mycket nyttigt och givande för dess redaktörer då de får bekanta sig med hur redaktionsarbete fungerar i praktiken, något som för en del kan vara viktig erfarenhet med tanke på framtida arbeten.

 

Fester

Historicus firar traditionellt sin årsfest kring Idus Martiae, det vill säga den 15 mars, ett datum som valts till minnet av Julius Caesars dödsdag. Årsfesten ordnas år 2019 den 16 mars och har traditionellt haft ett tema som årsfesttalaren samt gästernas klädsel följer. I år är detta tema Östersjön. En av festens viktigaste uppgifter är att skapa samhörighetskänsla mellan medlemmarna och skapa kontakter mellan föreningsmedlemmar och alumner, då den hör till de större festerna som både äldre och yngre samt alumner deltar i. Dessutom har även representanter för andra ämnesföreningar och nationer i regel deltagit på festen, så årsfesten är också ett ypperligt tillfälle för studerandena att skapa kontakter utanför den egna ämnesföreningen. Därtill har årsfesttalarna i många år varit uppskattade akademiker med intressanta och informativa tal.

Historicus andra större fest är julfesten. Julfesten fungerar också som avslutning på året eftersom den traditionellt har varit det sista programnumret som föreningen ordnar under ett kalenderår. Julfesten brukar vara mycket populär och omtyckt och precis som årsfesten, skapar julfesten samhörighet och hjälper att knyta kontakter mellan yngre, äldre och alumner samt även lärostolens personal som ofta deltar vid middagen. Julfesten är viktig vad det kommer till att främja kontakten mellan studerande och lärostolens personal. Till programmet har det även traditionellt hört ett luciaspex som ordnats av de nya studerandena. För många nya studerande har det varit första tillfället att ordna något själv utan hjälp av de äldre studerandena.

Föreningen ordnar även många andra fester och olika temakvällar under året för att ge medlemmarna en chans att umgås med varandra och skapa samhörighetskänsla; planen är att ha åtminstone ett dylikt evenemang per månad. Ett exempel på ett av dessa evenemang är skördefesten, som traditionellt ordnas i början av höstterminen och därför ofta blir de nya studerandenas första chans att delta i en lite större tillställning och lära känna de som varit aktiva i föreningen förut samt även de av lärostolens personal som deltar. Skördefesten har under de senaste åren varit en kräftskiva. Mindre fester ordnas oftast en eller flera gånger i månaden, ofta i form av temakvällar med anledning av olika jubileum eller märkesdagar. De senaste åren har Historicus till exempel haft sin egen form av självständighetsbal i december. Under sommarlovet ordnas det traditionsenligt en sommarträff, en festlig sammankomst av historicusare på till exempel en föreningsmedlems sommarstuga. Träffen är ett populärt tillfälle att i avslappnade omständigheter återförenas med studiekamraterna under lovet, vilket underlättar starten av verksamheten igen på hösten. De senaste åren har föreningen även bekantat sig med historiska sevärdheter under sommarträffen.

En stor del av temakvällarna kräver aktivt planerande och ordnande. Detta betyder att både nya och gamla studeranden lär sig varierande färdigheter, från att ta ansvar, organisera och planera till mer praktiska som att dekorera, laga mat och så vidare. Då dessa färdigheter innehavs av flera medlemmar kan allt fler medlemmar ordna olika och mer mångsidiga program. Historicus strävar efter att få de nya studerandena med och ordna olika program för det är ett bra sätt för dem att lära sig färdigheter för kommande ämnesföreningsaktivism men även ett sätt att knyta vänskapsband med äldre studeranden.

Utöver de fester som Historicus självständigt organiserar ordnas även tillställningar med andra föreningar för att garantera ett fortsatt samarbete och för att upprätta nya kontakter. En av dessa fester är Historikerfesten i februari, som Historicus organiserar och deltar i tillsammans med Fibula, Kronos, Eidos och ISHA. Historicus kommer även att i år stå för ordnandet av två större fester dit även andra ämnesföreningar är bjudna och föreningsmedlemmarna får en chans att knyta vänskaper med studeranden av andra vetenskaper. Därtill är det kutym för styrelsemedlemmar men även för övriga medlemmar att representera Historicus på andra ämnesföreningars och nationers årsfester.

 

Kontaktverksamhet

En mycket viktig del av Historicus verksamhet är att upprätthålla kontakten till andra ämnesföreningar och närstående organisationer i Helsingfors, så som Humanisticum, Kronos, Fibula (arkeologistuderanden), Taso (ekonomisk- och socialhistoriestuderanden), Polho (studeranden av politisk historia), Eidos (konsthistorikernas ämnesförening) och ISHA Helsinki (International Students of History Association) fortsätter. Historicus har en ISHA-ansvarig som representerar Historicus i ISHA-sammanhang och informerar föreningsmedlemmarna om ISHA:s evenemang.

På grund av Historicus ringa storlek hittas inte alltid tillräckligt med organisatörer inom föreningen för att större programnummer skall kunna ordnas och därför är det mycket värdefullt för föreningen att framför allt Kronos bjuder med Historicus i sina evenemang. Kronos är av tradition Historicus viktigaste samarbetspartner och Historicus önskar fortsätta att utöka det goda samarbetet föreningarna emellan. Särskilt viktigt är att samarbeta kring frågor som rör institutionens och studenternas intressen, men också att främja vänskap och skapandet av kontaktnätverk genom gemensamma fester och andra evenemang. Styrelserna håller tät kontakt och planerar och diskuterar olika projekt under årets gång. Med vänföreningarna ordnas även gulnäbbsintagningar i september, den ena på Sveaborg tillsammans med Kronos och den andra på fastlandet med Kronos, Fibula, ISHA Helsinki och Eidos. Historicus har även goda kontakter med sin vänförening Kleio vid Åbo Akademi. Historicus har i år goda förutsättningar för att fortsätta det goda samarbetet mellan föreningarna, och vi kommer bland annat att ordna tillställningar tillsammans med Kronos styrelse för att befrämja samarbetsförmågan.

Historicus är även medlem i Historiestuderandenas förbund (HSF r.f.) och har en egen HSF-ansvarig som sköter kontakten till förbundet. Föreningen beviljar resebidrag till sina representanter för möten och seminarier som denna förening ordnar. Historicus medlemmar informeras kontinuerligt även om olika evenemang arrangerade av Historiska föreningen och uppmuntras att delta i dem. Vidare har föreningen också medlemmar som verkar inom andra områden av universitetets och studentkårens administration. Detta ger Historicus en reell påverkningskanal och ett fint tillfälle att bekanta sig med de möjligheter som erbjuds studenterna och studentkårens medlemmar. Aktivitet i Humanisticum (takorganisation för ämnesföreningarna inom den humanistiska fakulteten samt intressebevakare för samtliga studerande vid humanistiska fakulteten) kommer också att befrämjas, främst genom deltagande i olika arbetsgrupper inom Humanisticum med ämnesföreningarnas styrelser som målgrupp. Historicus kommer också att sträva till att medlemmar skall representera föreningen på allmänhumanistiska evenemang organiserade av Humanisticum. Ordförande eller vice ordförande deltar även i Humanisticums ordförandemöten, vilka behandlar olika aktuella frågor för ämnesföreningarna. Historicus är del av det så kallade Humanistklustret i Nya Studenthuset och samarbetar därmed också med andra föreningar vid humanistiska fakulteten då det kommer till användandet av lokalerna som delas ämnesföreningar emellan.

Föreningen har även en arbetslivsansvarig, som sköter om kontakten med arbetsmarknaden. Historicus har goda kontakter till flera muséer och kulturinstitutioner, vilka fungerar som potentiella arbetsgivare för föreningens medlemmar. Till exemepel via samarbetet med Svenska Odlingens Vänner har ett antal historicusar blivit anställda som guider på muséet Hertonäs gård. Arbetslivsansvarige koordinerar kontakten mellan arbetsmarknaden och Historicus och delger diverse inkommande arbetserbjudanden till föreningens medlemmar via e-postlistan.

 

Medlemsservice

Historicus har en webbplats (historicus.fi) som finns till för att bland annat att ge information om föreningen och dess verksamhet åt kommande medlemmar, men där finns också mycket information som är till nytta för nuvarande medlemmar, alumner samt utomstående. Föreningens främsta och bästa informationskanal är e-postlistan, genom vilken medlemmarna får information om både föreningens egen verksamhet samt viktig verksamhet på fakultets- och universitetsnivå. Historicus är även sedan ett par år tillbaka synlig på de sociala medierna. Informeringen på nätsidan samt de sociala medierna sköts främst genom ett samarbete mellan föreningens nätansvariga, informationsansvariga och ordförande. Arkivet och medlemsmatrikeln upprätthålls av föreningens arkivarie.

Föreningens studentoveraller har under de senaste åren köpts tillsammans med Kronos och kommer även i år att finnas till försäljning för främst nya studerande, men även äldre, eftersom overallerna skapar en känsla av gemenskap inom föreningen tillsammans med Historicus egna halarmärken som finns till försäljning. Halarmärket och studentoverallerna gör även föreningen mer synlig utåt på de evenemang där dessa används. Föreningen har också en gemensam sångbok till försäljning till medlemmar och utomstående.

Föreningsmedlemmarnas intressebevakning fungerar på olika plan. Delvis sköts den av studieansvarige som deltar på institutionens möten, håller sig informerad om HUS kungörelser och deltar i Humanisticums utskott för studieärenden och dylikt. Därtill har Historicus medlemmar årligen en möjlighet att påverka kursutbudet genom att skicka önskemål och förbättringsförslag till amanuensen. Intressebevakningen sköts även långt av Humanisticum som Historicus har goda kontakter till.

 

Miljö och jämställdhet

Historicus har en miljöansvarig och en jämställdhetsansvarig, som uppgör planer för sina verksamhetsområden för året. Miljöansvariga övervakar att föreningens verksamhet sköts enligt miljövänliga principer, bland annat avfallssortering. Dessutom kan miljöansvariga ordna evenemang som lopptorgsrundor och samkväm med hållbart producerad mat och dryck, där föreningsmedlemmarna får en chans att bekanta sig med en ekologisk livsstil. Föreningen har också beslutat att stödja hållbar utveckling genom att i andan för Helsingfors universitets Rättvis handel- högskola titel använda endast Rättvisemärkta kaffe- och teprodukter på sina evenemang, något som föreningens miljöansvarige också övervakar. Därutöver strävar Historicus att köpa närproducerade produkter för olika evenemang, i mån om att budgeten tillåter detta.

Jämställdhetsansvarige övervakar och värnar om jämställdheten i föreningen, värnar om medlemmarnas jämställdhetsintressen vid såväl universitetet som i föreningsverksamheten och fungerar som ett språkrör för medlemmarna i diverse jämställdhetsärenden. Jämställdhetsansvarige samarbetar med såväl Humanisticums som HUS jämställdhetsorgan, och för vid behov även en dialog med institutionens personal vid frågor angående jämställdhet i studierna.

 

Slutord

Historicus mål år 2019 är att fortsätta erbjuda sina föreningsmedlemmar ett mångsidigt program som sträcker sig över flera intresseområden, från kultur till idrott och från vetenskap till fester. Föreningens främsta mål är dock att bevara den gemenskapskänslan som råder bland föreningsmedlemmarna och att skapa samt upprätthålla en trygg plats för dess medlemmar att uppleva studielivet. Ämnesföreningen strävar efter att vara en miljö där det råder en öppen dialog studenterna emellan där studeranden kan få stöd, hjälp och vänskap från sina medstuderande. Därför är det viktigt för vår ämnesförening att varmhjärtat välkomna de nya studerandena till denna gemenskap på hösten, och hjälpa dem på traven i början av deras studier samt ämnesföreningsliv. Historicus kommer även att fortsätta framhäva sig utåt, och vara synlig på evenemang som ordnas inom studentvärlden. Dessutom är det viktigt för ämnesföreningen att bevara de goda kontakterna till övriga ämnesföreningar på Helsingfors universitet, samt andra universitet, personalen på universitetet samt andra viktiga samhälleliga organ. Föreningen strävar till att bjuda sina medlemmar på högkvalitativ verksamhet samt aktivt bevaka medlemmarnas intressen.

 

 

Helsingfors, 11.2.2019
Ida-Lina Brinkas