Historicus r.f.

Verksamhetsplan för år 2019

Inledning

Historicus är ämnesföreningen för de svenskspråkiga historiestuderandena vid Helsingfors universitet. Föreningen är relativt liten men har trots sin ringa storlek ett betydande antal aktiva medlemmar, både äldre, mer erfarna och yngre som är intresserade av att delta i verksamheten. Föreningen är således livskraftig och dess traditioner kommer att kunna leva vidare även i framtiden. Historicus erbjuder sina medlemmar många olika former av verksamhet. Målet är att under det kommande året värna om ämnesföreningens gamla och omtyckta traditioner, men också att erbjuda nya former av program och verksamhet anpassade till omständigheterna. Stor vikt läggs vid att välkomna de nya studerandena redan i början av studieåret och se till att de redan under höstterminen kommer med i föreningsverksamheten. Detta är viktigt för att de nya studerandena ska trivas med sina studier, men även för att hitta framtidens ämnesföreningsaktiva. År 2022 kommer Historicus’ verksamhet fortsättningsvis påverkas av Covid-19-pandemin och den tidigare modellen för föreningens verksamhet kommer att utmanas. Som förening och som privatpersoner följer vi THL:s restriktioner och HUS anvisningar som är i kraft och är färdiga att avboka evenemang då det behövs. Vi följer även aktivt med utvecklingen av coronavirussituationen för att hålla oss uppdaterade. Den utmanande situationen ger plats åt nya evenemang och möjligheter som går att ordna på distans och utomhus. En av Historicus’ större målsättningar för i år är att utveckla mångsidiga och trygga evenemang, samt fokusera på evenemang som främjar studenternas psykiska och fysiska välmående. Det är viktigt att föreningsverksamheten är mångsidig, så att alla känner att de hittar evenemang som passar dem. Historicus ämnar att under året ordna mera evenemang på plats som är både trygga och som stöder studenternas behov av socialt umgänge.

 

Studieverksamhet

Tutorerna är de första som välkomnar de nya studerandena på hösten då det nya läsåret inleds. Detta sker genom ett antal olika informationstillfällen samt olika evenemang. Under tidigare år har tutorerna bland annat ordnat rundvandringar på campusområdet, biblioteksbesök, kursvalshjälp, diverse kvällar för presentationslekar och övrigt umgänge så att de nya studerandena lär känna varandra. Detta eftersträvar vi även i år, vare det sig på ett traditionellt vis eller på distans. Eftersom Historicus är en relativt liten ämnesförening är det väldigt viktigt att de nya studerandena också lär känna de äldre studerandena. Därför kommer Historicus’ styrelse och andra aktiva redan under de första dagarna att presentera sig för de nya studerandena. En av årets höjdpunkter och populäraste program har i många år varit gulissitsen, som även ska ordnas i år. För evenemanget finns alternativa lösningar om coronasituationen inte ännu lugnat sig – två år i rad har gulissitsen ordnats utomhus och tillställningarna har varit väldigt lyckade. Evenemanget är viktigt för välkomnandet av de nya studerandena, de nya har möjligheten att träffa äldre studeranden och ställa frågor till dem. År 2022 kommer vi i synnerhet att satsa på att få de nya studerandena med i föreningens samhörighet redan i början av deras studier, speciellt ifall vi blir tvungna att begränsa typen av evenemang som hålls. På hösten kommer målsättningen för en hel del av Historicus’ program vara att få de nya studerandena att aktivt delta i föreningens verksamhet, att få dem att känna sig som en del av föreningen och dess gemenskap. Gulnäbbsevenemang kommer också att ordnas tillsammans med Historicus’ vänföreningar, främst med föreningen för de finskspråkiga historiestuderandena Kronos ry. Under introduktionsveckan ordnas det gemensam picknick för alla de nya studenterna vid kandidatprogrammet för historia. Utöver detta kommer bland annat en gemensam gulissits och gulisintagning ordnas. Historicus hoppas på att i år med ett mångsidigt gulnäbbsprogram rycka med sig en stor skara gulnäbbar även i år. Historicus erbjuder också annan studierelaterad service. Föreningens studieansvariga deltar i möten och tillställningar både på fakultets- och universitetsnivå där studieärenden diskuteras och en del beslut även fattas. Föreningens medlemmar har således såväl tillgång till information om vad som händer inom föreningspolitiken och en möjlighet att påverka den via studieansvariga. Den studieansvariga fungerar även som föreningens representant vid såväl institutionen som i andra sammanhang där studiefrågor behandlas, och värnar där om föreningens medlemmars intressen. Detta sker delvis genom en dialog med läroämnets personal och delvis genom att studieansvariga representerar Historicus i Humanisticums utskott för studieärenden, som strävar till att bevaka intressen för alla studerande vid humanistiska fakulteten. En av studieansvarigas viktiga uppgifter är att värna om det svenska språket i Humanisticums studiepolitik. Den studieansvariga för även dialog med HUS’ förenings- och tvåspråkighetsutskott. Vårt mål är att vår studieansvariga ska vara en person som såväl nya som äldre studeranden kan vända sig till gällande frågor och råd kring sina egna studier. Detta kan innebära allt från hjälp med kursval till praktiska råd gällande vetenskapligt skrivande och informationssökning. Historicus kommer fortsätta med uppsatskliniken som påbörjades våren 2021. Uppsatskliniken är ett informellt seminarium där föreningens medlemmar kan stödja varandra och arbeta tillsammans med proseminarieuppsatser, kandidatavhandlingar eller annan text.

 

Seminarier och exkursioner

Beroende på utvecklingen av coronasituationen är det eventuellt möjligt för föreningen att delta i en traditionsenlig seminarieresa under vårterminen som ordnas av läroämnet. Vårseminariet har under de tidigare åren varit populärt bland studerandena och ett fint tillfälle för föreningsmedlemmar att sinsemellan knyta tätare band med varandra, men också för att bekanta sig bättre med föreläsarna som ordnar resan. Destinationen för vårseminarium kommer vara Berlin, resen kommer ske i maj och 17 studerande deltar. Exkursionen ordnas av föreläsarna, men vanligtvis utses åtminstone en studerande till reseledare Till resan kan alla studerande anmäla sig genom att delta i en kurs och skriva en motivering till deltagandet på resan. I oktober har Historicus traditionellt ordnat en höstexkursion till ett närliggande område för att bekanta sig med områdets historia. Tidigare har exkursionerna främst rört sig inom landet, men Sverige och Baltikum har även besökts under de senaste åren. Det finns planer för att ordna en höstexkursion till Stockholm med gulnäbbarna och äldre studerande för att bekanta sig med stadens historia. Resans syfte är att välkomna de nya studerandena och låta dem närmare bekanta sig med föreningens verksamhet och äldre medlemmar. Dessa äldre medlemmar brukar också hålla föredrag relevanta för resmålet.

 

Kultur och idrott

Historicus’ målsättning är att fortsättningsvis år 2022 kunna erbjuda sina medlemmar olika former av kulturell verksamhet i större mån än tidigare. Dessa arrangemang sköts i första hand av föreningens kulturansvariga, men hela föreningen medverkar i att planerna förverkligas. Kulturansvariga kommer i år att fortsätta sitt samarbete med andra funktionärer för att kunna organisera och utveckla ännu mångsidigare evenemang. Målsättningen är att i genomsnitt ordna minst ett kulturevenemang per månad under terminerna, men det är inte ett krav med tanke på föreningsaktivas ork och välmående under pandemin. Tidigare år har föreningen satsat exempelvis på teaterkvällar, besök på utställningar, litteratur- och musikkvällar, biobesök och konsertbesök. I början av detta år kommer fokuset att ligga på olika lågriskevenemang som till exempel att besöka kulturplatser utomhus, så som Fölisön och Sveaborg. Historicus kommer ytterligare att utveckla sin idrottsverksamhet. Föreningen kommer år 2022 att fortsätta erbjuda sina medlemmar egna idrottsevenemang. Föreningen har en öppen träningsgrupp, där medlemmarna själva kan föreslå och ordna idrottsprogram. Bland annat kommer vandringar i närparker ordnas, hösten 2021 ordnades en vandring i Noux som var mycket lyckad. Även andra mera lättsinnade sportevenemang har planerats, så som bowling och besöka hockeymatcher. Historicus ämnar oftast att kombinera kultur- och idrottsevenemang för att erbjuda våra medlemmar så mångsidiga evenemang som möjligt. I februari deltar Historicus i Nylands Nations evenemang, Stegmätaren 2022. Meningen är att tillsammans som lag samla så många steg som möjligt under februarimånad. Evenemanget motiverar föreningsmedlemmarna till vardagsmotion och bidrar till deras välmående i dessa coronatider. På hösten kommer Historicus att delta i den årliga Historiaden, en traditionsenlig lättsinnad tävling mellan Historicus och historikerföreningen vid Åbo Akademi Kleio r.f. Hösten 2021 ordnades Historiaden i Åbo och utvidgades till ett helt veckoslutsbesök i Åbo. Det finns redan planer för att ordna helhelgsevenemang med Kleio i samband med Historiaden i Helsingfors på hösten, var medlemmarna från respektive föreningar får bekanta sig med varandra utan en tävlingssinnad atmosfär.

 

Möten

Föreningsmöten, eller månadsmöten, hålls en gång i månaden under hela läsårets gång och är öppna för alla föreningsmedlemmar. Dessa är föreningens viktigaste möten, de fungerar som diskussionsforum, där aktuella ämnen diskuteras, och även som informationskanal där medlemmarna får höra om kommande program och aktuella ärenden i studielivet. På månadsmötet kan även program och tillställningar planeras. Därtill kan föreningsmedlemmar komma med egna förslag, idéer och önskemål gällande Historicus’ program. Förutom månadsmöten har Historicus också styrelsemöten minst två gånger om året, detta år kommer antalet styrelsemöten öka. Föreningen kommer uppskattningsvis ordna fyra eller fem styrelsemöten för att tillsammans kolla coronaläget och göra beslut om verksamheten och organiserandet av evenemang. Med tanke på styrelsens och funktionärernas välmående är det en god idé att ordna flera styrelsemöten, då kontakten bli tätare – det blir lättare att följa upp hur ämnesföreningsaktiva mår och hur de orkar. Föreningen fortsätter också traditionsenligt med att ha ett styrelsemöte alldeles i början av kalenderåret och ett innan höstterminsstarten. På styrelsemöten får även föreningens funktionärskår och övriga intresserade delta. För att underlätta arrangerandet av olika evenemang eller seminarier kan även kommittéer tillsättas, som håller sina egna möten och rapporterar om hur arbetet fortskrider till styrelsen. För tillfället har Historicus en aktiv kommitté för jubileumsårsfesten 2022.

 

Papyrus

Historicus tidning, Papyrus, utkommer i år med fyra nummer. Tidningen fungerar som en kontaktlänk mellan äldre och yngre medlemmar då den delvis rapporterar olika händelser i föreningens verksamhet så att alla kan följa med vad som pågår. Dessutom fungerar Papyrus som ett diskussionsfält medlemmarna emellan och som en möjlighet för föreningens medlemmar att få kortare texter tryckta och publicerade. Föregående år har varje nummer av Papyrus tryckts i 70 exemplar, men tills coronarestriktionerna lättar kommer antalet vara 40 stycken. Vi hoppas på att återgå till 70 stycken per upplaga. Fysiska exemplar kommer att postas till föreningens hedersmedlemmar och till övriga som uttryckt intresse. Några nummer ska även sparas för arkivering. Tidningen kommer att i sin helhet publiceras på föreningens hemsida, historicusrf.fi, så att den är tillgänglig för alla. År 2022 utkommer ett jubileumsnummer för att fira Historicus 60 år, numret kommer lyfta fram föreningens långa historia samt personer som varit viktiga för föreningens utveckling. Till redaktionen hör år 2022 en chefredaktör och tio redaktörer, men alla föreningsmedlemmar är välkomna att bidra till tidskriften. Även detta år är redaktionen välblandad av såväl äldre erfarnare redaktionsmedlemmar samt nya yngre förmågor. Publiceringen av texter i Papyrus är speciellt viktig för yngre studeranden då detta kan vara den första gången de får en text publicerad, så att den läses av ett större antal individer. Arbetet med tidningen är även mycket nyttigt och givande för dess redaktörer då de får bekanta sig med hur redaktionsarbete fungerar i praktiken, något som för en del kan vara viktig erfarenhet med tanke på framtida arbeten.

 

Fester

Historicus firar traditionellt sin årsfest kring Idus Martiae, det vill säga den 15 mars, ett datum som valts till minnet av Julius Caesars dödsdag. I år har det gått 60 år sen Historicus grundade och därmed kommer Historicus fira jubileumsfest på Sveaborg i mars. På festen förväntas delta massvis med både yngre och äldre historiker. Historicus är även redo att flytta på jubileumsfesten om coronaläget så kräver och kommer att göra sitt bästa för att ordna en så trygg jubileumsfest som möjligt. En av festens viktigaste uppgifter är att skapa samhörighetskänsla mellan medlemmarna och skapa kontakter mellan föreningsmedlemmar och alumner, då den hör till de större festerna som både äldre och yngre samt alumner deltar i. Dessutom har även representanter för andra ämnesföreningar och nationer i regel deltagit på festen, så årsfesten är också ett ypperligt tillfälle för studerandena att skapa kontakter utanför den egna ämnesföreningen. Därtill har årsfesttalarna i många år varit uppskattade akademiker med intressanta och informativa tal. Historicus’ andra större fest är julfesten. Julfesten fungerar också som avslutning på året eftersom den traditionellt har varit det sista programnumret som föreningen ordnar under ett kalenderår. Julfesten brukar vara mycket populär och omtyckt och precis som årsfesten, skapar julfesten samhörighet och hjälper att knyta kontakter mellan yngre, äldre och alumner samt även lärostolens personal som ofta deltar vid middagen. Julfesten är viktig för att främja kontakten mellan studerande och lärostolens personal. Till programmet har det även traditionellt hört ett luciaspex som ordnats av de nya studerandena. För många nya studerande har det varit första tillfället att ordna något själv utan hjälp av de äldre studerandena. Föreningen ordnar även många andra sitsar och olika temakvällar under året för att ge medlemmarna en chans att umgås med varandra och skapa samhörighetskänsla; målsättningen är att ha åtminstone ett dylikt evenemang per månad. Ett exempel på ett av dessa evenemang är skördefesten, som traditionellt ordnas i början av höstterminen och därför ofta blir de nya studerandenas första chans att delta i en lite större tillställning och lära känna de som varit aktiva i föreningen tidigare, samt även de av lärostolens personal som deltar. Skördefesten har under de senaste åren varit en kräftskiva. Mindre fester ordnas oftast en eller flera gånger i månaden, ofta i form av temakvällar med anledning av olika jubileum eller märkesdagar. De senaste åren har Historicus till exempel haft sin egen form av självständighetsbal i december. Under sommarlovet ordnas det traditionsenligt en sommarträff, en festlig sammankomst av historicusare på till exempel en föreningsmedlems sommarstuga. Träffen är ett populärt tillfälle att i avslappnade omständigheter återförenas med studiekamraterna under lovet, vilket underlättar starten av verksamheten igen på hösten. De senaste åren har föreningen även bekantat sig med historiska sevärdheter under sommarträffen. En stor del av temakvällarna kräver aktivt planerande och arrangerande. Detta betyder att både nya och gamla studeranden lär sig varierande färdigheter, allt från att ta ansvar, organisera och planera, till mer praktiska färdigheter som att dekorera, laga mat och så vidare. Då dessa färdigheter innehavs av flera medlemmar kan allt fler medlemmar ordna olika och mer mångsidiga program. Historicus strävar efter att få de nya studerandena med och ordna olika program för det är ett bra sätt för dem att lära sig färdigheter för kommande ämnesföreningsaktivism men även ett sätt att knyta vänskapsband med äldre studeranden. Populära evenemang i dessa distanstider har bland annat varit spelkvällar med olika sorters internetspel, detta är något som föreningen kommer att fortsätta med år 2022. Den bestämda anvarspersonen för temakvällarna har en komplett lista på alla deltagare, Historicus kan därmed lätt utföra smittspårning och trygga medlemmarna. Efter festerna förstörs deltagarlistan, och Historicus sparar ingen privat information om deltagarna på våra evenemang. Utöver de fester som Historicus självständigt organiserar ordnas även tillställningar med andra föreningar för att garantera ett fortsatt samarbete och för att upprätta nya kontakter. På svenska dagen (6.11.) har vi i några år även ordnat fest tillsammans med HUS Tvåspråkighetsutskott samt ämnesföreningarna Lycksalighetens Ö r.f. och Saga r.f. Därtill är det kutym för styrelsemedlemmar men även för övriga medlemmar att representera Historicus på andra ämnesföreningars och nationers årsfester. Förhoppningsvis kommer vi att ha möjligheten även detta år, vare det sig på riktigt eller på distans.

 

Kontaktverksamhet

En mycket viktig del av Historicus’ verksamhet är att upprätthålla kontakten till andra ämnesföreningar och närstående organisationer i Helsingfors, så som Humanisticum, Kronos, Fibula (arkeologistuderanden), Taso (ekonomisk- och socialhistoriestuderanden), Polho (studeranden av politisk historia), Eidos (konsthistorikernas ämnesförening) och ISHA Helsinki (International Students of History Association) fortsätter. Historicus har en ISHA-ansvarig som representerar Historicus i ISHA-sammanhang och informerar föreningsmedlemmarna om ISHA:s evenemang. På grund av Historicus’ ringa storlek hittas inte alltid tillräckligt med organisatörer inom föreningen för att större programnummer ska kunna ordnas och därför är det mycket värdefullt för föreningen att framför allt Kronos bjuder med Historicus i sina evenemang. Vi ordnar också årligen minst två större fester tillsammans. Kronos är av tradition Historicus’ viktigaste samarbetspartner, och Historicus önskar fortsätta att utöka det goda samarbetet föreningarna emellan. Särskilt viktigt är att samarbeta kring frågor som rör institutionens och studenternas intressen, men också att främja vänskap och skapandet av kontaktnätverk genom gemensamma fester och andra evenemang. Styrelserna håller tät kontakt och planerar och diskuterar olika projekt under årets gång. Med vänföreningarna ordnas även gulnäbbsintagningar i september på Sveaborg tillsammans med Kronos. I denna gulisitagning brukar även ISHA Helsinki och Humanisticum ha programpunkter. Tidigare har även en andra gulisintagning ordnats på fastlandet med Kronos, Fibula, ISHA Helsinki och Eidos. Historicus har i år goda förutsättningar för att fortsätta det goda samarbetet mellan föreningarna, och vi kommer bland annat att ordna tillställningar tillsammans med Kronos styrelse för att främja samarbetsförmågan. Historicus har även goda kontakter med sin vänförening Kleio vid Åbo Akademi. Historicus är även medlem i Historiestuderandenas förbund (HSF r.f.) och har en egen HSF-ansvarig som sköter kontakten till förbundet. Föreningen beviljar resebidrag till sina representanter för möten och seminarier som denna förening ordnar. Historicus’ medlemmar informeras kontinuerligt även om olika evenemang arrangerade av Historiska föreningen och uppmuntras att delta i dem. Föreningen har också medlemmar som verkar inom andra områden av universitetets och studentkårens administration. Detta ger Historicus en reell påverkningskanal och ett fint tillfälle att bekanta sig med de möjligheter som erbjuds studenterna och studentkårens medlemmar. Aktivitet i Humanisticum (takorganisation för ämnesföreningarna inom den humanistiska fakulteten samt intressebevakare för samtliga studerande vid humanistiska fakulteten) kommer också att uppmuntras, främst genom deltagande i olika arbetsgrupper inom Humanisticum med ämnesföreningarnas styrelser som målgrupp. Historicus kommer också att sträva till att medlemmar ska representera föreningen på allmänhumanistiska evenemang organiserade av Humanisticum. Ordförande eller vice ordförande deltar även i Humanisticums ordförandemöten, vilka behandlar olika aktuella frågor för ämnesföreningarna. Historicus är del av det så kallade Humanistklustret på Nya Studenthuset, och samarbetar därmed också med andra föreningar vid humanistiska fakulteten då det kommer till användandet av lokalerna som delas ämnesföreningar emellan. Föreningen har även en arbetslivsansvarig, som sköter kontakten med arbetsmarknaden. Historicus har goda kontakter till flera muséer och kulturinstitutioner, vilka fungerar som potentiella arbetsgivare för föreningens medlemmar. Till exempel via samarbetet med Svenska Odlingens Vänner har ett antal historicusare blivit anställda som guider på muséet Hertonäs gård. Arbetslivsansvariga koordinerar kontakten mellan arbetsmarknaden och Historicus och delger diverse inkommande arbetserbjudanden till föreningens medlemmar via e-postlistan. Arbetslivsevenemang så som CV-workshoppar och studiebesök, ordnas även i samband med vår vänförening Kronos.

 

Medlemsservice

Historicus har en webbplats (historicusrf.fi) som finns till för att bland annat att ge information om föreningen och dess verksamhet åt kommande medlemmar, men där finns också mycket information som är till nytta för nuvarande medlemmar, alumner samt utomstående. Föreningens främsta och bästa informationskanal är e-postlistan, genom vilken medlemmarna får information om både föreningens egen verksamhet samt viktig verksamhet på fakultets- och universitetsnivå. Historicus är även sedan några år synlig på de sociala medierna, Facebook och Instagram. Informeringen på nätsidan samt de sociala medierna sköts främst genom ett samarbete mellan föreningens nätansvariga, informationsansvariga och ordförande. Arkivet och medlemsmatrikeln upprätthålls av föreningens arkivarie. Föreningens studentoveraller har under de senaste åren köpts tillsammans med Kronos och kommer även i år att finnas till försäljning för främst nya studerande, men även äldre, eftersom overallerna skapar en känsla av gemenskap inom föreningen tillsammans med Historicus egna halarmärken som finns till försäljning. Halarmärken och studentoverallerna gör även föreningen mer synlig utåt på de evenemang där dessa används. Föreningen har också en gemensam sångbok till försäljning till medlemmar och utomstående. Ett par år tillbaka beställde Historicus college-tröjor som såldes till föreningsmedlemmar, och i år kommer tygkassar att säljas med Historicus logo. Föreningsmedlemmarnas intressebevakning fungerar på olika plan. Delvis sköts den av studieansvarige som deltar på institutionens möten, håller sig informerad om HUS kungörelser och deltar i Humanisticums utskott för studieärenden och dylikt. Därtill har Historicus’ medlemmar årligen en möjlighet att påverka kursutbudet genom att skicka önskemål och förbättringsförslag till lärostolen. Intressebevakningen sköts även långt av Humanisticum som Historicus har goda kontakter till. .

 

Miljö och jämställdhet

Historicus har både en miljöansvarig och en jämlikhetsansvarig, som uppgör planer för sina verksamhetsområden för året. Miljöansvariga övervakar att föreningens verksamhet sköts enligt miljövänliga principer – bland annat att sortera avfall och minska användningen av engångskärl. Miljöansvariga kan även ordna evenemang som lopptorgsrundor, ”swapping” kvällar eller samkväm med hållbart producerad mat och dryck. Enligt dessa principer får föreningsmedlemmarna en chans att bekanta sig med en ekologisk livsstil. Föreningen har också beslutat att stödja hållbar utveckling genom att i andan för Helsingfors universitets Rättvis handel- högskola titel använda endast Rättvisemärkta kaffe- och tesorter på sina evenemang, något som föreningens miljöansvariga också övervakar. Därutöver strävar Historicus att köpa närproducerade produkter för olika evenemang, i mån om att budgeten tillåter detta. Föreningens jämlikhetsansvariga övervakar och värnar om jämlikheten och ser till att alla medlemmar känner sig trygga i föreningen. Hen värnar om medlemmarnas jämlikhetsintressen vid såväl universitetet som i föreningsverksamheten och fungerar som ett språkrör för medlemmarna i diverse jämlikhetsärenden. Jämlikhetsansvariga samarbetar med såväl Humanisticums som HUS’ jämlikhetsorgan, och för vid behov även en dialog med institutionens personal vid frågor angående jämlikhet i studierna. Föreningen har en elektronisk kontaktenkät för att medlemmar anonymt kan skriva åt föreningens jämlikhetsanvariga och ge respons. Jämlikhetsansvariga och andra intresserade tillråds att delta på HUS’ trygghetsskolningar.

 

Slutord

Historicus’ mål år 2022 är att fortsätta erbjuda sina föreningsmedlemmar ett mångsidigt program som sträcker sig över flera intresseområden, allt från kultur och idrott till vetenskap till fester. Föreningens främsta mål är emellertid att bevara den gemenskapskänslan som råder bland föreningsmedlemmarna och att skapa samt upprätthålla en trygg plats för dess medlemmar att uppleva studielivet. Ämnesföreningen strävar efter att vara en miljö där det råder en öppen dialog studenterna emellan och där studeranden upplever att de kan få stöd, hjälp och vänskap från sina medstuderande. Därför är det viktigt för vår ämnesförening att varmhjärtat välkomna de nya studerandena till denna gemenskap på hösten, och hjälpa dem på traven i början av deras studier samt ämnesföreningsliv. Historicus kommer även att fortsätta rikta sig utåt, och vara synlig på evenemang som ordnas inom studentvärlden. Dessutom är det viktigt för ämnesföreningen att bevara de goda kontakterna till övriga ämnesföreningar på Helsingfors universitet, samt andra universitet, universitetets personal samt andra viktiga samhälleliga organ. Föreningen strävar till att bjuda sina medlemmar på högkvalitativ verksamhet samt aktivt bevaka sina medlemmars intressen. Det är också väldigt viktigt att föreningens medlemmar och ämnesföreningsaktiva orkar och mår bra igenom hela verksamhetsåret, speciellt under den pågående pandemin. Detta är något som Historicus kommer att satsa extra mycket på i år också. Under årets gång ordnas därför med jämna mellanrum mindre officiella rekreations- och umgängeskvällar för både styrelsemedlemmar, funktionärer och andra intresserade. I slutet av året har vi även under de senaste åren ordnat en styrelsedag för att tacka de aktiva för allt det de gjort för föreningen under årets lopp. Styrelsedagen börjar vanligtvis med brunch, fortsätter med något annat program, exempelvis i form av spabesök, och avslutas med gemensam middag. En motsvarande styrelsedag kommer förhoppningsvis vara möjlig att ordna i år.

 

 

Helsingfors 21.2.2022
Tanja Rintala

Ordförande 2022