Historicus rf:s jämställdhets- och jämlikhetsplan 2019

Historicus r.f. förbinder sig till att i dess verksamhet, samt val av styrelse och funktionärer, behandla alla medlemmar i föreningen jämställt oberoende av kön, könsidentitet, utseende, sexualitet, livsåskådning, funktionshinder, hudfärg, nationalitet eller annan orsak, dock så att möjliga individuella specialbehov tas i beaktande. Alla former av diskriminering, oberoende av dess orsak eller karaktär fördöms starkt av föreningen. Föreningen strävar till att jämställdheten alltid skall hållas på en hög nivå. Historicus bör vara en förening där alla kan känna sig trygga.

All Historicus r.f:s verksamhet följer de lagar och stadgor som i Finland stiftats angående jämställdhet i Finlands grundlag, lagen om jämställdhet mellan män och kvinnor, lagen om likabehandling m.fl. Föreningen följer även Helsingfors universitets studentkårs och Helsingfors universitets jämställdhetsprogram, och strävar till att följa andan i dessa. Dessutom följer föreningen Klustrets regler om trygga rum (turvallinen tila). 2018 deltog två Historicusmedlemmar, varav den ena föreningens dåvarande jämställdhetsansvarig, i HUS skolning angående säkerhet vid offentliga tillställningar (tapahtumaturvallisuuskoulutus).

Även Historicus rf:s egna stadgar främjar jämställdheten bland medlemmarna. Enligt Historicus r.f:s stadgar är föreningens högsta beslutande organ föreningsmötet, dit samtliga medlemmar inbjuds. Mötet behandlar alla för föreningens verksamhet viktiga frågor, och samtliga ordinarie medlemmar har såväl yttrande- som rösträtt vid mötet. Samtliga ordinarie medlemmar har också rätt att vid föreningens valmöte kandidera till styrelse- och funktionärsposter. Dessa rättigheter gäller för var och en av Historicus r.f:s medlemmar, och kommer även i fortsättningen att uppehållas.

Varje medlem har rätt att delta i föreningens verksamhet. Historicus r.f. ordnar inte endast fester, utan också resor, kultur- och sportevenemang med mera. För främjandet av jämställdheten i föreningen bör verksamheten även i fortsättningen vara så mångsidig som möjligt, för att varje medlem skall ha möjlighet att delta i verksamhet som för medlemmen känns givande. Vid behov strävar föreningen även till att ordna verksamheten i möjligast tillgängliga lokaler. Föreningen bör sträva till att även i fortsättningen göra sin verksamhet lättillgänglig även för nya medlemmar. Detta sköts i nuläget bland annat genom aktiv tutorverksamhet, och genom att uppmuntra nya medlemmar till att delta på möten och kandidera till poster i Historicus r.f:s styrelse och funktionärskår. Historicus r.f:s jämställdhetsansvariga förbinder sig till att vaka över jämställdheten i föreningen och reda ut om det finns jämställdhetsfrågor som föreningens medlemmar anser problematiska.

Jämställdhetsansvariga åligger även att värna om föreningens medlemmars jämställdhet vid universitetet. Till detta krävs dock hela föreningens stöd, och att medlemmar informerar jämställdhetsansvariga om möjliga problem.

Historicus r.f. samarbetar i jämställdhetsfrågor med andra ämnesföreningar, Humanisticum, Helsingfors universitets studentkår, samt med Helsingfors universitets personal.

Daniela Fougdstedt
Historicus rf. jämställdhetsansvarig 2019