Historicus rf:s jämställdhets- och jämlikhetsplan 2019

Historicus r.f. förbinder sig till att i dess verksamhet, samt val av styrelse och funktionärer, behandla alla föreningens medlemmar jämlikt oberoende av ålder, kön, studieår, övertygelse, sexuell läggning, nationalitet, funktionsvariation eller övriga orsaker. Dock så att var och ens möjliga särskilda behov tas i betraktande. Alla former av diskriminering, oberoende av dess orsak eller karaktär fördöms starkt av föreningen. Jämlikheten i föreningen är god, olikheter respekteras och alla medlemmar bemöts som individer. Föreningen eftersträvar att dessa värderingar även i fortsättningen ska hålla hög standard.

All Historicus r.f:s verksamhet följer de lagar och stadgar som i Finland stiftats angående jämlikhet i Finlands grundlag, lagen om jämställdhet mellan män och kvinnor, lagen om likabehandling m.fl. Föreningen följer Helsingfors universitets studentkårs och Helsingfors universitets jämlikhetsprogram. All verksamhet som föreningen ordnar i sina utrymmen och på andra ställen följer Humanisticums Principer för en trygg lokal.

Även Historicus r.f:s egna stadgar främjar jämlikheten bland medlemmarna. Enligt Historicus r.f:s stadgar är föreningens högsta beslutande organ föreningsmötet, där samtliga medlemmar uppmuntras att delta. Mötet behandlar alla för föreningens verksamhet viktigaste frågor, och samtliga ordinarie medlemmar har såväl yttrande- som rösträtt vid mötet. Samtliga ordinarie medlemmar har också rätt att vid föreningens valmöte ställa upp till styrelse- och funktionärsposter. Dessa rättigheter gäller för var och en av Historicus r.f:s medlemmar.

Varje medlem har rätt att delta i föreningens verksamhet. Historicus r.f. ordnar mångsidigt program som fester, resor, kultur- och sportevenemang med mera. För främjandet av jämlikheten i föreningen bör verksamheten även i fortsättningen vara så mångsidig som möjligt, så att varje medlem ska ha möjlighet att delta i verksamhet som för medlemmen känns givande. Vid behov strävar föreningen även till att ordna verksamheten i möjligast tillgängliga lokaler.

Föreningens verksamhet bör även i fortsättningen vara lättillgänglig för nya medlemmar. Bidragande faktorer till lättillgängligheten är den aktiva tutorverksamheten samt den välkomnande och öppna atmosfären som existerar i föreningen. De nya medlemmarna uppmuntras även till att delta på möten och ställa upp för poster i Historicus r.f:s styrelse och funktionärskår.

Alla föreningsmedlemmar förbinder sig till att skapa en trygg och trivsam miljö både under evenemang och i studierna. För att vaka över jämlikheten i föreningen väljer Historicus r.f. årligen en jämlikhetsansvarig. Denna förbinder sig även till att värna om föreningens medlemmars jämlikhet vid universitetet. I mån av möjlighet ska hen delta på skolningar som till exempel Helsingfors universitets studentkår erbjuder, som evenemangssäkerhetsskolning för att kunna fungera som säkerhetsperson på evenemang. Vid tillfälle av osakligt bemötande eller trakasserier är jämlikhetsansvariga samt styrelsemedlemmarna i Historicus r.f. skyldiga att ingripa.

Historicus r.f. samarbetar i jämlikhetsfrågor med andra ämnesföreningar, Humanisticum, Helsingfors universitets studentkår, samt med Helsingfors universitets personal.

Helsingfors 21.2.2022

Anni Holmberg
Historicus rf. jämställdhetsansvarig 2022