Historicus r.f:s miljöplan 2022

Ämnesföreningen Historicus r.f. strävar efter att i all föreningsverksamhet beakta miljön och undvika de negativa konsekvenser som föreningens verksamhet har på miljön. Samtidigt strävar föreningen, med dess miljöansvarige i spetsen, till att öka medvetenheten om miljöfrågor bland föreningens medlemmar samt att bidra till att medlemmarna har goda färdigheter att leva så miljövänligt som möjligt. Således har miljöarbetet inom föreningen två dimensioner och denna miljöplans uppgift är att sätta upp riktlinjer för detta arbete. Miljöplanen ses igenom årligen och Historicus miljöansvarige följer kontinuerligt upp föreningens miljöarbete och miljöpåverkan.

Största delen av Historicus r.f:s verksamhet ordnas i det av fakultetsföreningen Humanisticum uppehållna Humanistklustret i Nya studenthuset. Föreningen har ytterst lite möjlighet att påverka större miljöaspekter vad denna lokal beträffar och övriga lokaler föreningen använder. Detta gäller aspekter såsom isolering och råvara för elektricitet. Ur ett miljöperspektiv är det dock viktigt att understryka att det i Humanistklustret finns goda möjligheter till sortering av avfall vilket föreningen strävar till att utnyttja enligt bästa förmåga. Då föreningen använder sig av utrymmen är det en självklarhet att avfall sorteras. Vid evenemang som ordnas utanför utrymmen där sorteringsmöjligheter erbjuds sorteras avfall även enligt bästa förmåga. Vid utomhusevenemang, exempelvis valborg, förbinder sig föreningen till att alltid städa efter sig, så att inget skräp lämnas i naturen.

Då föreningen ordnar fester eller andra evenemang där mat serveras använder man sig vid matlagningen och serveringen av maten dels av föreningens egna kärl, dels av de kärl, glas och verktyg som utrymmen erbjuder. Engångskärl används enbart om ingen annan möjlighet ges och i dessa fall strävar föreningen till att använda engångskärl av återvinnbart eller biologiskt nedbrytbart material. Vad gäller den mat som serveras vid föreningens tillställningar har trenden i flera år gått mer mot vegetarisk och vegansk mat och på den linjen kommer föreningen att fortsätta. I val av animaliska konsumtionsprodukter tas deras miljöpåverkan i beaktande. Föreningen satsar på inhemska närproducerade och ekologiska produkter eftersom dessa ur ett helhetsperspektiv oftast är bättre för miljön. Föreningen strävar även till att ta tillvara de eventuella matrester som blir över vid tillställningar som föreningen ordnar. Detta verkställs t.ex. genom att överbliven mat delas ut till föreningsmedlemmar så att de kan ta den med sig hem.

Som en del av tidigare års miljöplaner har Historicus r.f. förbundit sig till att, i enlighet med titeln Rättvis handel -högskola som Helsingfors universitet fått, stödja hållbar utveckling genom att använda Rättvisemärkta kaffe- och te produkter under föreningens evenemang och sammankomster. Denna praxis skall fortgå och föreningen skall även i andra sammanhang ta de etiska aspekterna av dess konsumtion i betraktande.

I samband med Historicus årliga höstexkursion och dess vårseminarium, som ordnas vartannat år, använder föreningen sig i mån av möjlighet av kollektiva transportmedel för att på bästa sätt ta miljön i betraktande. Ifall det inte är möjligt att använda sig av kollektivtrafik bör man samåka. Vid t.ex. flygplansresor rekommenderas senare kompensation av utsläppen i mån av möjlighet. Dock strävar föreningen till undvikande av flygtrafik i alla situationer i mån av möjlighet.

Vad gäller informationsgången inom föreningen, samt dess inverkan på miljön, informerar Historicus mestadels elektroniskt, främst via den egna e-postlistan, om viktiga ärenden för dess verksamhet. Ifall papper används bör kopiering och utskrift ske dubbelsidigt.

Målsättningarna för år 2022 är således att fortsätta och förbättra det goda arbete föreningen hittills har gjort för att vara så miljövänlig som möjligt och att hjälpa föreningens medlemmar att leva miljövänligt.

 

Helsingfors 02.02.2022

 

 

Emelie Schauman

Historicus r.f. miljöansvarig 2022